Manifest

 

1. Je neodvisna, nevladna (NVO), civilnodružbena in nepridobitna organizacija, ki umetniški svet povezuje z oglaševalskim, ne dela razločkov med elitnimi, popularnimi in alternativnimi kulturami ter povezuje umetniški diskurz z oglaševalskimi praksa­ mi. Metode, teoretske domneve in prakso kulturnega posredništva prenaša iz oglaševalske discipline v kulturo in s tem ustvarja nove in drugačne povezave oziroma obnavlja vezi. Zavzema se za nove strategije in metode ter za vzpostavljanje kolektivne vneme, s čimer skrbi za boljšo promocijo kulturnih projektov in vzpodbuja svež razmislek o novih možnostih in perspektivah donatorstva in mecenstva v Sloveniji.

2. Je avtonomna razvojna, mentorska kulturna organizacija, ki si želi kroženja in komunikacije vseh zainteresiranih posameznikov in skupin.

3. Promovira umetniške projekte in marketinške analize, ki stojijo za njimi ter spodbuja družbeno uporabnost teh projektov.

4. Za večjo učinkovitost odnosov z javnostjo in marketinga v kulturi uporablja znanstvena dognanja s področja humanistike in družboslovja. Veščine družboslovnih in humanističnih ved uporablja tako v hermetičnih skupnostih delavcev v kulturi in kulturnih industrijah, kot tudi na področjih obče družbene stvarnosti ter vse to aplicira na utrip vsakdana.

5. Nastopa interdisciplinarno, skrbi za povezavo med sodelujočimi posamezniki in skupinami z različnih področij in za pretok znanja med disciplinami. Sodeluje s celotno verigo dejavnosti in obrti, povezanih s promocijo in z organizacijami zunaj humanistike in družboslovja.

6. Bojuje se proti superiornemu in vsevednemu položaju naročnika/naročnice oziroma avtorja/avtorice projekta.

7. Spodbuja intelektualno drznost, produktivnost in kreativnost ter skepso do družbenih, sistemskih in estetskih samoumevnosti.

8. Odpira se navzven, aktivno sodeluje z obstoječo kulturno in oglaševalsko politiko v želji, da se vase zaprt (umetniški ali kak drug) diskurz razpre in preide v obče, saj le tako Cirkusove vizije lahko dosežejo svoj cilj in vplivajo na spremembe.

9. Promocija in uporaba Cirkusovih kulturno posredniških projektov teče na državni in mednarodni ravni, v vladnem, nevladnem, javnem in zasebnem sektorju. Fokus pri tem je na posameznicah, posameznikih, skupnostih, organizacijah in institucijah.

10. Posebna pozornost je namenjena uporabi oglaševalskih veščin na ravni strateške široke promocije kulturnih projektov. Cirkus zastopa pravične javne taktike in tiste politike, ki temeljijo na tehtnih dogovorih in utemeljeni viziji.

11. Na eni strani senzibilizira umetniški, na drugi oglaševalski diskurz, kadar eden ali drugi opletata s stereotipi in predsodki.

12. Družbo senzibilizira za problematike, povezane s tako imenovano komercializacijo. Posebna pozornost je namenjena manjšim in deprivilegiranim projektom v kulturi, ki si želijo seči dlje in se izbezati iz sivine hermetičnih, morda tudi prealternativnih umetniških projektov.

13. Intenzivno se ukvarja z vprašanjem, komu in čemu služi posrednik/ posrednica v kulturi. Poleg tega nenehno pretresa pozicije umetnikov in kreativcev, nenehno reartikulira njihove cilje in poslanstva znotraj družbenih resničnosti in njim lastne metodologije.

14. Potencialne ponudnike seznanja s storitvami in veščinami, ki jih lahko ponudi kulturno posredništvo: npr. produkcija kulturnih projektov, promocija in stiki z javnostjo za namen popularizacije izbranih projektov, oblikovanje kampanij in celostnih podob, priprava mecenskih stategij, itd...

15. Kar zadeva mreženje, spodbuja sodelovanje z organizacijami, ki prihajajo iz različnih področij znanosti, kulture in umetniških praks.

16. Svoje zaključene projekte, dognanja in izsledke objavlja ter promovira v tiskanih in elektronskih publikacijah ter avdiovizualnih medijih in drugih umetniških praksah. Na ta način interdisciplinarno in izobraževalno pristopa k družbeno pomembnim temam. S tem tudi prispeva k povezovanju in širitvi znanstvenih ter umetniških znanj.